Privacyverklaring

Stichting TWINZ, respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt zorgvuldig wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens stichting TWINZ verwerkt.

Inhoud

 • Persoonsgegevens verwerken

 • Doeleinden voor verwerking

 • Grondslagen voor verwerking

 • Het delen van uw gegevens

 • Beveiliging en bewaartermijn

 • Verstekken persoonsgegevens

 • Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

 • Social media en hyperlinks

 • Wijziging privacy statement

 • Contact en vragen

​​

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting TWINZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • e-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Functie

 • BIG-nummer (optioneel)

 • Organisatie (optioneel)

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij contact of correspondentie

 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van de website. Zie hiervoor ook ons cookiestatement.

 • Persoonsgegevens uit openbare bronnen

 • Of denk aan uw (bedrijfs)website, het handelsregister of social media

​​

Doeleinden voor verwerking

Stichting TWINZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het organiseren van bijeenkomsten, Webinars en symposia

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen (marketing- en communicatieactiviteiten) 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en/of bijeenkomsten.

 • Het verwerken van uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken van uw accreditatiepunten in GAIA.

Grondslagen voor verwerking

Stichting TWINZ verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting

 • Uitvoering van een overeenkomst

 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
   

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting TWINZ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uiteraard met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. 

Bewaartermijn en beveiliging

Stichting TWINZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

De bescherming van uw gegevens hecht stichting TWINZ veel waarde aan en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@stichtingtwinz.nl 

Verstrekken persoonsgegevens

 

Stichting TWINZ streeft naar zoveel mogelijk keuzevrijheid en bescherming van uw persoonsgegevens. 

Wanneer u bijvoorbeeld niet uw persoonsgegevens wilt verstrekken bij het toestaan van (alle) cookies, kunt u onze website gewoon blijven gebruiken.

 

In sommige gevallen is stichting TWINZ genoodzaakt om uw persoonsgegevens te vragen en te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van uw accreditatiepunten in GAIA.

 

​​Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting TWINZ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingtwinz.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Social media en hyperlinks 

Op de websites van stichting TWINZ, hetleefstijlsymposium.nl en stichtingtwinz.nl kunnen links en knoppen worden getoond naar externe websites, social media (zoals LinkedIn, Facebook, Twitter) en organisaties. Stichting TWINZ draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Contact en vragen

Heeft u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen, neem dan per e-mail contact met ons op.

Stichting TWINZ
E-mail: info@stichtingtwinz.nl

© Stichting TWINZ. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 24 januari 2021.